"سامانه هواشناسی کشاورزی" تولید شده ,که تجهیزات سخت‌افزاری این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیا و پلتفرم نرم‌افزاری سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی پیاده‌سازی شده است.

"سامانه هواشناسی کشاورزی" مهم‌ترین محصول است که به عنوان ابزاری برای کشاورزی داده‌محور مورد استفاده قرار می‌گیرد به این صورت که اطلاعات مزرعه در 10 سال گذشته مبنای پایه یادگیری قرار می‌دهد و بر آن مبنا با استفاده از سنسورهایی که در مزرعه قرار دارد، سنجش تصاویر ماهواره‌ای و Apiهای مختلفی که در دنیا رایج است، آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و هوش مصنوعی را در آن اعمال می‌کنیم و در نهایت توصیه‌هایی به کشاورز و بهره‌بردار ارائه می‌شود. این توصیه‌‌ها به چند دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند که بخشی از آنها توصیه‌های تغذیه‌ای، کودی، نهاده‌ای و سمومی هستند و یک بخشی از این توصیه‌ها، توصیه‌های آبی و بخشی نیز کاشت،‌ داشت و برداشت هستند. توصیه‌های عمومی شامل یخ‌زدگی، سرمازدگی و گرمازدگی محصولات است که جزو توصیه‌های مهم است و به نوعی این سامانه، می‌تواند پیش‌آگاهی مخاطرات را به کشاورز یادآوری کند و قادر است تمهیدات و اقدامات لازم را قبل از ورود بحران انجام دهد.

بیشتر کاربرد این محصول در مزارع و باغات است اما در صنایع دیگر و کشت و صنعت‌ها نیز که کشت‌های ترکیبی نیز انجام می‌دهند معمولاً از این محصول استفاده می‌کنند.