بدینوسیله به اطلاع میرسانیم با عنایت به تصمیمات هیئت مدیره و سیاست های اتخاذ شده، نام‌شرکت فرناد شبکه بارمان به گروه فناوری ارتباطات پندار بیستون تغییر یافته است.
شناسه ملی و شماره ثبت شرکت با مشخصات قبلی همچنان قابل استناد بوده و تغییر نیافته است