ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي Load Balancing اﺳﺘﻔﺎده از ECMP یا Equal-cost multipath می باشد.


ECMP عملیات Balance بین چند Gateway را بصورت تصادفی انجام می دهد.


برای انجام تنظیمات در صورتی که هر دو لینک اینترنت ما ظرفیت یکسانی داشتند به شکل زیر عمل می کنیم:

 ip ----------> route


add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1,10.112.0.1 check-gateway=ping


 

در دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﻟﯿﻨﮏ Wan_1 ﺑﺎ آدرس 10,111,0,1 و لینک Wan_2 ﺑﺎ آدرس 10,112,0,1 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ که دارای ظرفیت یکسان هستند.


حالا برای اینکه هر Packet که از طریق هر لینکی Nat می شود به همان بازگردانده شود


دستورات زیر را وارد می کنیم:

 ip --->   firewall ------>   nat


add chain=srcnat out-interface=wlan1 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=wlan2 action=masquerade


 با این شرایط تقسیم بار کاری بر روی Gateway ها با حجم یکسانی انجام می شود.


حالا در نظر بگیرید:

لینک Wan_1 شما ظرفیتی 2 برابر لینک Wan_2 دارد که باید این مورد را در تقسیم بار کاری متوازن بین لینک ها به این صورت به میکروتیک معرفی کنیم:


 


/ ip route


add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1,10.111.0.1,10.112.0.1 check- gateway=ping


همانطور که مشاهده می کنید آدرس Wan_1 دو بار وارد شده است که این کار باعث ایجاد توازن بین لینک ها بر اساس ظرفیت آن ها می شود.