برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

ده راه ای ده زی Load Balancing ا ده ECMP Equal cost multipath

ECMP در میکروتیک به چه معناست؟

/what-does-ecmp-mean-in-mikrotik

ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي Load Balancing اﺳﺘﻔﺎده از ECMP یا Equal-cost multipath می باشد.